Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Doświadczyłeś_łaś niepożądanego zachowania?

POTRZEBUJESZ POMOCY? DOŚWIADCZYŁAŚ_EŚ NIEPOŻĄDANEGO ZACHOWANIA? ZGŁOŚ SIĘ DO OSÓB PRZYGOTOWANYCH DO TEGO, BY CI POMÓC

Procedura zgłaszania niepożądanych zachowań, w tym nierównego traktowania, dyskryminacji, molestowania, molestowania seksualnego 

Na UW istnieją dwie ścieżki zgłaszania przypadków niepożądanych zachowań:

  Nieformalne postępowanie naprawcze prowadzone przez Zespół Rzeczniczki Akademickiej

 • odformalizowane postępowanie w przypadku zgłoszenia konfliktów (w tym pracowniczych, doktoranckich oraz studenckich), nieprawidłowości proceduralnych i prawnych, niesprawiedliwego i nierównego traktowania
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, łagodzenie ich negatywnych skutków
 • możliwość skierowania sprawy do mediacji
 • działanie oparte o zasady: poufności, bezstronności, niezależności i nieformalności

Do Ombudsmana można się zgłaszać osobiście, mailowo lub telefonicznie.
Konieczne jest wcześniejsze mailowe umówienie spotkania.

Dobra 56/66 (I piętro, pokój numer 1.60 C), 00 – 312 Warszawa
e-mail: ombudsman@uw.edu.pl
tel. 22 55 27 214

Formalne zgłoszenie skargi na nierówne traktowanie, dyskryminację (w tym molestowanie i molestowanie seksualne), mobbing albo inne zachowania niepożądane – zgłoszenie skargi

Formalne zgłoszenia skargi do Komisji ds. nierównego traktowania i dyskryminacji oraz Komisji ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych reguluje zarządzenia rektora UW nr 21 z 28 lutego 2024 roku w sprawie polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym.

Zarządzenie opisuje krok po kroku, kto jest uprawniony do złożenia skargi, w jaki sposób złożyć skargę, jak przebiega postępowanie i jakie są konsekwencje stwierdzenia nieakceptowanych zachowań.

Jakie sprawy można zgłaszać:

 • nierówne traktowanie
 • dyskryminacja (w tym molestowanie i molestowanie seksualne)
 • mobbing
 • inne zachowania niepożądane

Kto może zgłaszać skargę:

 • każda osoba bezpośrednio dotknięta nierównym traktowaniem, dyskryminacją (w tym molestowaniem i molestowaniem seksualnym) oraz innymi zachowaniami niepożądanymi
 • osoba pracująca na UW (na podstawie umowy o pracę oraz świadcząca pracę/usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko) bezpośrednio dotknięta mobbingiem

Konieczne warunki do zgłoszenia skargi:

 • osobiste zgłoszenie sprawy przez osobę, której zdarzenie bezpośrednio dotyczy (zgłoszeniom anonimowym nie nadaje się biegu)
 • zdarzenie musi dotyczyć pracownika_cy, doktoranta_ki lub studenta_ki UW, na terenie Uniwersytetu lub być funkcjonalnie związane z działalnością UW (byli pracownicy, doktoranci i studenci nie podlegają procedurze)
 • zgłoszenie powinno zostać złożone przed upływem 3 lat od zdarzenia lub ostatniego z serii zdarzeń będących przedmiotem zgłoszenia (w wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach możliwe będzie przyjęcie zgłoszenia odnoszącego się do zdarzeń, które miały miejsce wcześniej).

Zgłoszenie:

 • składa się w formie papierowej lub elektronicznej do Zespołu Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym (w skład Zespołu wchodzą dwie koordynatorki).
 • koordynatorki zapewniają pełną poufność zgłoszenia
 • koordynatorka wstępnie bada zgłoszenie i niezwłocznie przeprowadza rozmowę z osobą zgłaszającą/osobami zgłaszającymi
 • w przypadku potwierdzenia prawdopodobieństwa wystąpienia opisanych w skardze zachowań kieruje sprawę do odpowiedniej Komisji – Komisji ds. nierównego traktowania i dyskryminacji lub Komisji ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych
 • koordynatorka może również uznać zgłoszenie za nieuzasadnione i pozostawić bez dalszego biegu – od tej decyzji przysługuje odwołanie do Przewodniczącego odpowiedniej Komisji
 • w pozostałych przypadkach Koordynatorka może skierować zgłaszającego, za jego zgodą, do właściwej jednostki uniwersyteckiej, która może służyć pomocą w rozwiązaniu problemu

Postępowanie:

 • informacja o wszczęciu postępowania przed odpowiednią Komisją trafia do osoby zgłaszającej sprawę, do osoby, której sprawa dotyczy oraz jej przełożonego (od momentu zgłoszenia sprawy do Komisji, postępowanie przestaje być poufne).
 • celem postępowania przed Komisją jest wyrażenie opinii w sprawie zgłoszenia i przedstawienie rekomendacji co do dalszych działań
 • przewodniczący odpowiedniej Komisji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o zgłoszeniu od Koordynatora, wyznacza ze składu Komisji trzyosobowy Zespół Opiniujący do wyjaśnienia sprawy
 • osoba zgłaszająca sprawę oraz osoba, wobec której wystąpiono ze zgłoszeniem, mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty niezbędne do wyjaśnienia sprawy, w tym w treść zgłoszenia i innych dokumentów
 • postępowanie prowadzone przez Zespół Opiniujący powinno zakończyć się w ciągu czterech miesięcy (w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, termin ten może ulec przedłużeniu)

Działania naprawcze rekomendowane przez Komisje:

 • wobec sprawcy  nierównego traktowania, dyskryminacji, mobbingu lub innego zachowania niepożądanego Komisja może rekomendować np.: zobowiązanie do udziału w szkoleniach lub warsztatach antydyskryminacyjnych bądź antymobbingowych, zobowiązanie do przeprosin, skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego, rozwiązanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • wobec osoby poszkodowanej Komisja może rekomendować działania naprawcze, w szczególności: wsparcie psychologiczne, zmianę grupy zajęciowej, egzaminatora, promotora lub promotora pomocniczego, przeniesienie w strukturach Uniwersytetu.

Opinia Komisji, zawierająca pisemne uzasadnienie przyjętego stanowiska, przekazywana jest do Rektora oraz kierownika jednostki lub innego właściwego przełożonego oraz do wiadomości osoby inicjującej postępowanie i osoby, przeciwko której toczyło się postępowanie.

Konsekwencje wydania opinii przez Komisje:

W razie stwierdzenia przez Komisję, wystąpienia przypadku nierównego traktowania, dyskryminacji, w tym molestowania, molestowania seksualnego, mobbingu lub innych zachowań niepożądanych Rektor może podjąć decyzję odpowiednio o:

 • nałożeniu kary upomnienia, w przypadku, gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi i udowodnienie winy nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • nałożeniu kary porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy;
 • poleceniu rzecznikowi dyscyplinarnemu (odpowiednio d/s pracowników będących nauczycielami akademickimi albo d/s studentów i doktorantów) prowadzenia postępowania wyjaśniającego i w razie istnienia podstaw rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej;
 • rozwiązaniu stosunku pracy lub o rozwiązaniu umowy w przypadku umów cywilnoprawnych;
 • zastosowaniu rekomendowanych przez Komisję środków naprawczych.

Rektor, w ciągu miesiąca od otrzymania stanowiska Komisji informuje pisemnie odpowiednią Komisję oraz odpowiedniego Koordynatora, a także zgłaszającego, osobę, której zgłoszenie dotyczy oraz przełożonego lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej o ewentualnych dalszych czynnościach podjętych w sprawie.

Zgłoszenie formalnej skargi>>

Kontakt:

Zespół Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym

Anna Grędzińska (nierówne traktowanie, dyskryminacji, w tym molestowanie i molestowanie seksualne)

Magdalena Miksa (mobbing oraz inne zachowania niepożądane)

Dobra 56/66 (I piętro, pokój numer 1.60)

00 – 312 Warszawa

e-mail: zespolkoordynatorow@uw.edu.pl

Zawsze możesz napisać do:

Skontaktuj się z nami, a doświadczone osoby spotkają się z Tobą w przyjaznej i poufnej atmosferze, wysłuchają i pomogą zaplanować dalsze kroki