Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Instytucje wspierające na UW

Rzeczniczka akademicka ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman)

Studenci i studentki, doktoranci, doktorantki, pracownicy i pracownice administracyjni i naukowi UW mogą zwracać się do zespołu Rzeczniczki akademickiej (Ombudsman) z prośbą o pomoc w sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności. Zadaniem Ombudsmana jest wspieranie w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie i członkinie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Rolą Ombudsmana jest także przeciwdziałanie mobbingowi i nieetycznym zachowaniom oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów, które mogą się na tym tle pojawić.

Do zespołu Rzeczniczki akademickiej można zgłosić się z każdą sprawą, która zostanie rozpatrzona z poszanowaniem zasady poufności (jeśli chodzi zarówno o informacje przekazywane ombudsmanowi, jak i o tożsamość osoby zgłaszającej się), niezależności, neutralności i nieformalności.

Ombudsman po zdiagnozowaniu problemu zaproponuje możliwe rozwiązania. Zgłoszenia można składać osobiście, jak też drogą mailową bądź telefoniczną, przy czym podjęcie interwencji przez Rzeczniczkę akademicką w danej sprawie następuje dopiero po osobistym spotkaniu i uzyskaniu pisemnej zgody zgłaszającego.

Kontakt

dr Anna Cybulko (Ombudsman)

Zespół Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych

Magdalena Miksa (Zastępczyni Rzeczniczki Akademickiej ds studenckich)

Elżbieta Felkner (koordynatorka biura)

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Dobra 56/66, antresola, pok. 160C
tel. (22) 55 27 214

Facebook: OmbudsmanUW
Strona: http://ombudsman.uw.edu.pl/
e-mail: ombudsman@uw.edu.pl

Biuro czynne: poniedziałek — czwartek 8:30–15:30.
Konieczne jest wcześniejsze mailowe umówienie spotkania.

Wydziałowi Pełnomocnicy i Pełnomocniczki ds. równości:

 • są punktem konsultacyjnym i kontaktowym w sprawach dyskryminacji w jednostce organizacyjnej;
 • współpracują z władzami jednostki oraz Rzecznikiem akademickim ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman) i Głównym specjalistą_Główną specjalistką ds. równouprawnienia UW w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i in. oraz kształtowania atmosfery równości i poszanowania dla różnorodności, dbania o równościową atmosferę w życiu codziennym wydziału;
 • co roku przekazują studentkom_tom i pracownikom_com na początku roku akademickiego informacje o systemie wsparcia na wydziale oraz na uniwersytecie oraz informację o kursach i szkoleniach równościowych;
 • zbierają informacje na temat dobrych praktyk równościowych w jednostce, informacje o badaniach oraz statystykach;
 • upowszechniają uniwersyteckie działania równościowe i zbliżone (np. antymobbingowe) na poziomie jednostki;
 • uczestniczą w szkoleniach i uniwersyteckich sieciach kontaktów z swoimi odpowiednikami w innych jednostkach.

Pełnomocnicy_czki powołani dotychczas na UW:

Kolegium MISH UW

dr hab. Jakub Urbanik

osoba_zaufania@mish.uw.edu.pl 

strona internetowa

Ośrodek Studiów Amerykańskich, Instytut Ameryk i Europy UW

dr Krystyna Mazur

kmazur@uw.edu.pl

Szkoły Doktorskie

dr hab. Małgorzata Sandowicz, prof. ucz. (Wydział Orientalistyczny)

msandowicz@uw.edu.pl

dr hab. Jan Romański, prof. ucz. (Wydział Chemii)

j.romanski@uw.edu.pl 

 

Wydział Artes Liberales 

dr Katarzyna Granicka

k.granicka@al.uw.edu.pl 

 

Wydział Biologii

dr Marcin Chrzanowski

mm.chrzanowski@uw.edu.pl

tel. +48 22 554 25 18

 

dr Aleksandra Skawina

a.skawina@uw.edu.pl

+48 22 55 41 021

 

Wydział Chemii

Prof. dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska

m.pecul-kudels@uw.edu.pl

mpecul@chem.uw.edu.pl

 

Wydział Filozofii

dr Joanna Komorowska-Mach

j.komorowska-mach@uw.edu.pl 

strona internetowa

 

Wydział Fizyki

dr hab. Rafal Demkowicz-Dobrzanski, prof. UW

demko@fuw.edu.pl

tel. 692484944

 

Wydział Geologii

dr Barbara Rybak-Ostrowska 

barbara.rybak@uw.edu.pl

dr hab. Andrzej Domonik

adomonik@uw.edu.pl

 

Wydział Historii

dr Monika Polit

m.polit2@uw.edu.pl

tel. 608 358 963

(prośba o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny)

strona internetowa

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

dr Anna Janicka

rownowazni_wne@wne.uw.edu.pl

strona  internetowa

 

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka

a.ryszka-komarnicka@uw.edu.pl

 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

dr hab. Ewa Marciniak

e.marciniak@uw.edu.pl 

Dyżur administracyjny:
czwartek, godz. 10-11.30
(prośba o wcześniejszy kontakt mailowy)

https://meet.google.com/aux-zksu-emw

strona internetowa

 

Wydział Neofilologii

dr Anna Grzeszczak

osoba.zaufania@wn.uw.edu.pl

 

Wydział Polonistyki 

dr Agata Łuksza

agata.luksza@uw.edu.pl

dr Łukasz Wróbel

l.wrobel@uw.edu.pl

strona internetowa

 

Wydział Psychologii

dr Paulina Górska

paulina.gorska@psych.uw.edu.pl

 

Wydział Socjologii

dr hab Julia Kubisa

kubisaj@is.uw.edu.pl

strona internetowa

 

Wydział Zarządzania

dr Karolina Łudzińska

k.ludzinska@uw.edu.pl

Procedura zgłaszania przypadków nierównego traktowania i dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego 

Na Uniwersytecie Warszawskim istnieją obecnie dwie ścieżki zgłaszania przypadków dyskryminacji i nierównego traktowania:

 1. Nieformalne postępowanie naprawcze prowadzone przez Zespół Rzeczniczki Akademickiej

Osoba, która zgłosi się do Rzeczniczki akademickiej z problemem molestowania seksualnego, dyskryminacji lub nierównego traktowania może liczyć na wsparcie w postaci następujących działań:

 • wysłuchanie i wsparcie w wyborze sposobu rozwiązania problemu, w tym pomoc w nazwaniu i zdiagnozowaniu potencjalnych naruszeń w kontekście prawnym i psychologicznym oraz przedstawienie stosownych informacji dotyczących obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim zasad i regulacji prawnych;
 • interwencja w sprawie, np. poprzez rozmowy z potencjalnymi sprawcami naruszeń lub ich przełożonymi mające na celu przekazanie informacji zwrotnych, naświetlenie nieprawidłowości i wezwanie do zaprzestania naruszeń;
 • wsparcie w rozwiązaniu konfliktów współistniejących z dyskryminacją bądź nierównym traktowaniem, np. w drodze działań mediacyjnych;
 • wsparcie w kontakcie z innymi jednostkami uczelnianymi udzielającymi pomocy psychologicznej i prawnej, w tym pomoc we wszczęciu działań w trybie procedury antydyskryminacyjnej;
 • przekazanie przedstawionych informacji władzom jednostki lub uniwersytetu, w szczególności sporządzenie wniosku do JM Rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Decyzja o tym, jakie działania mają być podjęte przez Rzeczniczkę akademicką pozostaje w całości w rękach osoby zainteresowanej. Z wyjątkiem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia Rzeczniczka akademicka ani przedstawiciele jej zespołu nie podejmują interwencji bez zgody osoby zgłaszającej się.

Do Zespołu Rzeczniczki akademickiej można się zgłaszać osobiście, mailowo lub telefonicznie. Ombudsman dyżuruje w poniedziałki i czwartki od godziny 11.00 do 14.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Dobra 56/66, antresola, pok. 160C

e-mail: ombudsman@uw.edu.pl
Facebook: OmbudsmanUW
Strona: http://ombudsman.uw.edu.pl/
Tel. 22 55 27 214

 

2. Formalne zgłoszenie skargi na nierówne traktowanie i dyskryminację, w tym molestowanie i molestowanie seksualne

Obowiązująca na UW procedura, na podstawie której można zgłaszać formalne skargi do Komisji ds. nierównego traktowania i dyskryminacji, została opisana zarządzenie rektora UW nr 21 z 28 lutego 2024 roku w sprawie polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym.

Zarządzenie opisuje krok po kroku, kto jest uprawniony do złożenia skargi, w jaki sposób złożyć skargę, jak przebiega postępowanie i jakie są konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowych zachowań.

Zainicjowanie postępowania

Aby zgłoszenie było procedowane w trybie formalnym, konieczne jest osobiste zgłoszenie sprawy przez osobę, której zdarzenie bezpośrednio dotyczy. Osobą, wobec której składa się skargę musi być pracownik_ca, doktorant_ka lub student_ka UW (byli pracownicy, doktoranci i studenci nie podlegają procedurze), zaś zdarzenie musi mieć miejsce na terenie Uniwersytetu lub być funkcjonalnie związane z jego działalnością. Natomiast osobą poszkodowaną może być każda osoba, również spoza UW.

Skarga ma charakter jawny i składa się ją na ręce Zespołu Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym (osobiście lub na adres zespolkoordynatorow@uw.edu.pl). Koordynatorka po spotkaniu z osobą poszkodowaną/osobami poszkodowanymi i zebraniu dowodów, wstępnie bada sprawę i w przypadku potwierdzenia prawdopodobieństwa wystąpienia dyskryminacji lub nierównego traktowania, za jej/ich zgodą, kieruje sprawę do Komisji ds. nierównego traktowania i dyskryminacji. W pozostałych przypadkach Koordynatorka może skierować zgłaszającego, za jego zgodą, do właściwej jednostki uniwersyteckiej, która może służyć pomocą w rozwiązaniu problemu.

Postępowanie

Informacja na temat wszczęcia postępowania przed Komisją trafia do osoby zgłaszającej sprawę, osoby której sprawa dotyczy oraz jej przełożonego (od momentu zgłoszenia sprawy do Komisji, postępowanie przestaje być poufne). Celem postępowania przed Komisją ds. nierównego traktowania i dyskryminacji  jest wyrażenie opinii w sprawie zaistnienia nierównego traktowania lub dyskryminacji i przedstawienie ewentualnej rekomendacji co do dalszych działań.

Postępowanie powinno zakończyć się w ciągu czterech miesięcy (w uzasadnionych okolicznościach termin ten może ulec przedłużeniu).

Komisja jest uprawniona do rekomendowania działań naprawczych, odnoszących się do kontekstu danej sprawy (np. zobowiązanie do udziału w szkoleniach lub warsztatach antydyskryminacyjnych, zobowiązanie do przeprosin, skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego, rozwiązanie umowy o pracę lub umowy, dla osoby poszkodowanej: wsparcie psychologiczne, zmianę grupy zajęciowej, egzaminatora, promotora lub promotora pomocniczego, przeniesienie w strukturach Uniwersytetu).
Opinia Komisji, zawierająca pisemne uzasadnienie przyjętego stanowiska, przekazywana jest do Rektora oraz kierownika jednostki lub innego właściwego przełożonego oraz do wiadomości osoby inicjującej postępowanie i osoby, przeciwko której toczyło się postępowanie.

Konsekwencje wydania opinii o zaistnieniu 

W razie stwierdzenia przez Komisję wystąpienia przypadku nierównego traktowania, dyskryminacji, w tym molestowania, molestowania seksualnego Rektor może podjąć decyzję odpowiednio o:

 • nałożeniu kary upomnienia, w przypadku, gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi i udowodnienie winy nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • nałożeniu kary porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy;
 • poleceniu rzecznikowi dyscyplinarnemu (odpowiednio d/s pracowników będących nauczycielami akademickimi albo d/s studentów i doktorantów) prowadzenia postępowania wyjaśniającego i w razie istnienia podstaw rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej;
 • rozwiązaniu stosunku pracy lub o rozwiązaniu umowy w przypadku umów cywilnoprawnych.

Rektor może zadecydować o zastosowaniu rekomendowanych przez Komisję środków bądź przekazać decyzję właściwemu kierownikowi jednostki Uniwersytetu. Rektor, w ciągu miesiąca od otrzymania stanowiska Komisji informuje pisemnie odpowiednią Komisję oraz odpowiedniego Koordynatora, a także zgłaszającego, osobę, której zgłoszenie dotyczy oraz przełożonego lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej o ewentualnych dalszych czynnościach podjętych w sprawie.

Kontakt:

Zespół Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym

Anna Grędzińska (nierówne traktowanie, dyskryminacji, w tym molestowanie i molestowanie seksualne)

Magdalena Miksa (mobbing oraz inne zachowania niepożądane)

Dobra 56/66 (I piętro, pokój numer 1.60)

00 – 312 Warszawa

e-mail: zespolkoordynatorow@uw.edu.pl

 

Komisja ds. nierównego traktowania i dyskryminacji

Komisja została powołana w 2010 roku na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest badanie skarg dotyczących nierównego traktowaniu i dyskryminacji oraz wydawanie opinii dotyczących zaistnienia tych zjawisk, jak również rekomendowania działań naprawczych, odnoszących się do kontekstu danej sprawy. W jej skład wchodzą pracownicy naukowi UW wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Członkowie i członkinie Komisji na kadencję 2020–2024

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Członkowie i członkinie:

dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. – Wydział Psychologii

dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Bożenna Chołuj, prof. ucz. – Wydział Neofilologii

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

dr Hanna Machińska – Wydział Prawa i Administracji

dr Marta Pietrusińska – Wydział Pedagogiczny

dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. ucz. – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

dr hab. Magdalena Środa, prof. ucz. – Wydział Filozofii

dr Aleksandra Winiarska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Kontakt

Członkowie Komisji

e-mail: antydyskryminacja@uw.edu.pl

Więcej informacji: Zarządzenie rektora UW nr 21 z 28 lutego 2024 roku w sprawie polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym.

Formalne zgłoszenia skargi do Komisji ds. nierównego traktowania i Komisji ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych reguluje zarządzenia rektora UW nr 21 z 28 lutego 2024 roku w sprawie polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym.

Zarządzenie opisuje krok po kroku, kto jest uprawniony do złożenia skargi, w jaki sposób złożyć skargę, jak przebiega postępowanie i jakie są konsekwencje stwierdzenia nieakceptowanych zachowań.

Zainicjowanie postępowania

Aby zgłoszenie było procedowane w tym trybie, konieczne jest osobiste zgłoszenie sprawy przez osobę, której mobbing bezpośrednio dotyczy. Osobą zgłaszającą jak i obwinioną może być pracownik w rozumieniu art. 2 Kodeksu Pracy, doktorant jak również osoba fizyczna świadcząca na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usługi na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, zawartej przez tę osobę z Uniwersytetem Warszawskim bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko.

Skarga ma charakter jawny i składa się ją na ręce Zespołu Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym (osobiście lub na adres zespolkoordynatorow@uw.edu.pl). Koordynatorka po spotkaniu z osobą poszkodowaną/osobami poszkodowanymi i zebraniu dowodów, wstępnie bada sprawę i w przypadku potwierdzenia prawdopodobieństwa wystąpienia mobbingu, za jej/ich zgodą, kieruje sprawę do Komisji ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych. W pozostałych przypadkach Koordynatorka może skierować zgłaszającego, za jego zgodą, do właściwej jednostki uniwersyteckiej, która może służyć pomocą w rozwiązaniu problemu.

Postępowanie

Informacja na temat wszczęcia postępowania przed Komisją trafia do osoby zgłaszającej sprawę, osoby której sprawa dotyczy oraz jej przełożonego (od momentu zgłoszenia sprawy do Komisji, postępowanie przestaje być poufne). Celem postępowania przed Komisją ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych jest wyrażenie opinii w sprawie zaistnienia mobbingu i przedstawienie ewentualnej rekomendacji co do dalszych działań.

Postępowanie powinno zakończyć się w ciągu czterech miesięcy (w uzasadnionych okolicznościach termin ten może ulec przedłużeniu).

Komisja jest uprawnione do rekomendowania działań naprawczych, odnoszących się do kontekstu danej sprawy (np. zobowiązanie do udziału w szkoleniach lub warsztatach antymobbingowych, zobowiązanie do przeprosin, skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego, rozwiązanie umowy o pracę lub umowy, dla osoby poszkodowanej: wsparcie psychologiczne, zmianę promotora lub promotora pomocniczego, przeniesienie w strukturach Uniwersytetu).
Opinia Komisji, zawierająca pisemne uzasadnienie przyjętego stanowiska, przekazywana jest do Rektora oraz kierownika jednostki lub innego właściwego przełożonego oraz do wiadomości osoby inicjującej postępowanie i osoby, przeciwko której toczyło się postępowanie.

Konsekwencje wydania opinii przez Komisję

W razie stwierdzenia przez Komisję wystąpienia przypadku mobbingu Rektor może podjąć decyzję odpowiednio o:

 • nałożeniu kary upomnienia, w przypadku, gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi i udowodnienie winy nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • nałożeniu kary porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy;
 • poleceniu rzecznikowi dyscyplinarnemu (odpowiednio d/s pracowników będących nauczycielami akademickimi albo d/s studentów i doktorantów) prowadzenia postępowania wyjaśniającego i w razie istnienia podstaw rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej;
 • rozwiązaniu stosunku pracy lub o rozwiązaniu umowy w przypadku umów cywilnoprawnych.

Rektor może zadecydować o zastosowaniu rekomendowanych przez Komisję środków bądź przekazać decyzję właściwemu kierownikowi jednostki Uniwersytetu. Rektor, w ciągu miesiąca od otrzymania stanowiska Komisji informuje pisemnie odpowiednią Komisję oraz odpowiedniego Koordynatora, a także zgłaszającego, osobę, której zgłoszenie dotyczy oraz przełożonego lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej o ewentualnych dalszych czynnościach podjętych w sprawie.

Kontakt:

Zespół Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym

Magdalena Miksa (mobbing oraz inne zachowania niepożądane)

Anna Grędzińska (nierówne traktowanie, dyskryminacji, w tym molestowanie i molestowanie seksualne)

Dobra 56/66 (I piętro, pokój numer 1.60)

00 – 312 Warszawa

e-mail: zespolkoordynatorow@uw.edu.pl

 

Komisja ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych

Celem Komisji jest badanie skarg dotyczących mobbingu i innych zachowań niepożądanych oraz wydawanie opinii dotyczących zaistnienia tych zjawisk, jak również rekomendowania działań naprawczych, odnoszących się do kontekstu danej sprawy.

Komisja ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych 2020-2024

Przewodnicząca:

dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji

Członkowie i członkinie:

mgr Maria Cywińska – Wydział Psychologii

mgr Marta Kozak-Maśnicka – Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Anna Kurowska, prof. ucz. – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

mgr Ernestyna Pachała-Szymczyk – Wydział Prawa i Administracji

dr Paweł Poławski – Wydział Socjologii

prof. dr hab. Anna Zdunik – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

dr Wojciech Ostaszewski – Wydział Prawa i Administracji

 

Kontakt

Obsługę Komisji zapewnia mgr Elżbieta Felkner

tel. 22 55 27 813
e-mail: elzbieta.felkner@adm.uw.edu.pl

Zespół konsultancki ds. przemocy seksualnej przy Rzeczniku Praw Studenta

Konsultanci działający w Zespole Rzecznika Praw Studenta, udzielają wsparcia osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej. Pomagają w znalezieniu wsparcia prawnego i psychologicznego (także darmowego). Mogą pokierować osobę zgłaszającą się do właściwej instytucji na Uniwersytecie.

Konsultanci prowadzą anonimowy wykaz spraw, które miały miejsce na Uniwersytecie, co umożliwi interwencję w przypadku naruszeń zarówno prawa polskiego, jak i przepisów uczelnianych.

Zespół zapewnia pełną anonimowość, nie zgłasza spraw władzom uczelni.

KONTAKT

e-mail: konsultantka@samorzad.uw.edu.pl

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09k2MtYQ5Buhvvb8CxfKh5UuRa6rna3oQp1ezDnp7tDrAr9pFEkXqHu9T9gJHMghMl&id=100063465313992

Kontakt

Zespół konsultancki ds. przemocy seksualnej

e-mail: konsultantka@samorzad.uw.edu.pl

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09k2MtYQ5Buhvvb8CxfKh5UuRa6rna3oQp1ezDnp7tDrAr9pFEkXqHu9T9gJHMghMl&id=100063465313992

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością UW

BON UW to jednostka centralna będąca częścią Centrum Wsparcia Dydaktyki, której zadaniem jest pomoc i wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami, zarówno osobom kandydującym – w zakresie adaptacji formy egzaminu wstępnego na studia do ich potrzeb, osobom studiującym w realizowaniu toku studiów, jak i osobom pracującym na uczelni. Do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami może zgłosić się każdy, kto z powodu sytuacji zdrowotnej napotyka bariery w procesie studiowania czy podejmowania innych istotnych aktywności niezbędnych do pełnoprawnego funkcjonowania na terenie Uniwersytetu.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami podejmuje działanie w stosunku do osób, które zarejestrują się poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej www.bon.uw.edu.pl, następnie zapiszą się na spotkanie z konsultantem/ką drogą telefoniczną lub mailową, a także przedstawią swoją sytuację zdrowotną.

KONTAKT
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Siedziba BON znajduje się w dostępnej lokalizacji, na parterze w budynku Wydziału Neofilologii
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
pokój 0.070 – parter
tel. 22 55-24-222
e-mail: bon@uw.edu.pl

 

Dyżur telefoniczny sekretariatu odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, pod numerem: 22 55 24 222

Aktualne numery telefonów i kontakty mailowe do konsultantek znajdują się na stronie: https://bon.uw.edu.pl/kontakt/

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW
Celem Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów to organizacja, której statutowym celem jest propagowanie polubownego rozwiązywania konfliktów. W Centrum prowadzona jest wszechstronna działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR) sprzyjając tworzeniu otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Centrum korzysta z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także ze wsparcia wielu ekspertów i instytucji współpracujących.
W przypadku zgłoszenia się do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (telefonicznie bądź mailowo) po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą i wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę następuje wyznaczenie osoby mediatora oraz miejsca i czasu postępowania. Na wniosek osoby zgłaszającej się z problemem, w uzasadnionych przypadkach, mediacja może być prowadzona również na odległość, bez konieczności bezpośredniej konfrontacji obu stron.

KONTAKT

Centrum Rozwiązywania
Sporów i Konfliktów

ul. Lipowa 4,
Collegium Iuridicum II,
pokój 3.5

tel. (22) 552 59 23

mediacje@uw.edu.pl

Godziny dyżurów w czasie roku akademickiego:

poniedziałek, środy, piątki 10:00 – 13:00

Wsparcie studenckie – bezpłatne porady prawne

Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej

Pomoc w Klinice jest udzielana przez studentów, którzy pod kierownictwem pracownika naukowego zajmują się świadczeniem bezpłatnych porad prawnych w zakresie wielu dziedzin prawa (np. prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa medycznego, praw człowieka i in.), w tym pomocą ofiarom przemocy i dyskryminacji. Jest również sekcja poświęcona pomocy uchodźcom.

Na spotkanie z pracownikami Kliniki może umówić się każdy, kto z powodu trudnej sytuacji materialnej nie może pozwolić sobie na profesjonalną pomoc prawną. Na dyżur z osobami świadczącymi pomoc prawną w ramach działalności Kliniki można umówić się drogą zarówno telefoniczną, jak i mailową. Podczas dyżuru następuje wstępne rozpoznanie sprawy i podjęcie decyzji przez pracowników o możliwym działaniu i pomocy prawnej.

KONTAKT

Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej
przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Collegium Iuridicum I, p. 102

Krakowskie Przedmieście 26/28

tel./fax (22) 55 24 318

tel. (22) 55 20 811

klinika@wpia.uw.edu.pl

Biuro czynne w godzinach 9-16

W lipcu i sierpniu czynne w godzinach 9-14

Akademicka Poradnia Prawna

Poradnia zajmuje się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej dla studentów warszawskich uczelni w sprawach typowo akademickich  (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej), a także z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Doradcy pracujący w Poradni – studenci ostatnich lat, absolwenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW.

Poradnia kieruje swoją ofertę do studentów warszawskich uczelni. Aby uzyskać poradę, wystarczy przyjść na dyżur i okazać legitymację studencką. Ważne, aby zabrać dokumentację sprawy. Aktualne informacje o godzinach przyjęć znajdują się na stronie internetowej www.akademickaporadniaprawna.pl

KONTAKT

Budynek Zarządu Samorządu Studentów UW

I piętro, pok. 109

Krakowskie Przedmieście 24

00-927 Warszawa

tel. 22 826 49 99, 826 56 13
e-mail: biuro@akademickaporadniaprawna.pl

 

Godziny dyżurów na bieżąco są udostępniane na stronie internetowej.

 

 

WSPARCIE PRAWNE W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W ZGROMADZENIACH PUBLICZNYCH

Od 1 marca 2021 roku uruchomiony został adres internetowy interwencjauw@adm.uw.edu.pl

Jego celem jest zapewnienie wsparcia prawnego wszystkim członkom społeczności akademickiej czującym się pokrzywdzonymi przez naruszenia ich praw i wolności obywatelskich w związku z ich uczestnictwem w zgromadzeniach publicznych.

Osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą zwracać się mailowo na wskazany wyżej adres opisując sytuację i wskazując, jakiego typu pomocy oczekują. Odpowiedź na temat możliwych sposobów dalszego wsparcia prawnego zostanie przesłana w ciągu 24 godzin.

W razie problemów lub wątpliwości zawsze można się także zwrócić do Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych, która może wesprzeć w kontakcie z jednostkami pomocowymi.

Centrum Pomocy Psychologicznej 

CPP to jednostka administracji centralnej zajmującą się bezpłatnym wsparciem psychologicznym oraz działaniami z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla studentów, doktorantów i pracowników UW. CPP zapewnia wsparcie osobom LGBT+

Wizyty w CPP UW mogą mieć różny charakter: od pojedynczych konsultacji, serii spotkań nakierowanych na interwencję, indywidualnej psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii grupowej ograniczonej w czasie, aż po możliwość udziału w pracy warsztatowej i psychoedukacyjnej.

Na każdym etapie terapeutów CPP obowiązuje zachowanie tajemnicy i udzielanie pomocy zgodnie z zapisami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz psychoterapeuty.

Konsultacje dla studentów odbywają się osobiście w siedzibie CPP w ramach punktu zgłoszeniowo – koordynacyjnego. Doktoranci i pracownicy UW chcących skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW mogą umówić się na konsultacje drogą mailową: cpp@adm.uw.edu.pl

Strona www.cpp.uw.edu.pl

KONTAKT

ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
dawny budynek Wydziału Fizyki UW, wejście od ul. Banacha

Sekretariat: pokój 108B, I piętro
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – czwartek, godz. 09:00 – 17:00,
w piątki godz. 09:00-15:00.

cpp@adm.uw.edu.pl
tel. (48) 694 711 731
tel. (22) 55 20 063

 

 

W roku akademickim 2022/23 zespół roboczy powołany przez prorektora ds studiów i jakości kształcenia prof. Sławomira Żółtka, w składzie dr hab. Julia Kubisa (przewodnicząca), dr Anna Cybulko (Rzeczniczka akademicka) i Klaudia Pożarycka (ekspertka od USOSa) przygotował kompleksowy projekt pozwalający na wprowadzenie do USOSa i APD nakładki z danymi preferowanymi zasłaniającej danej metrykalne.

Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie funkcjonowania na uczelni osobom transpłciowym i niebinarnym, które nie chcą posługiwać się danymi metrykalnymi.

Zaprojektowane zostało dla osób studiujących i doktoryzujących się. Na podstawie doświadczeń funkcjonowania tego rozwiązania zostanie stworzony projekt dla osób pracujących na uczelni.

Jaka jest różnica między danymi metrykalnymi a danymi preferowanymi?

Z uwagi na brak rozwiązań systemowych na poziomie krajowym, umożliwiających osobom trans posługiwanie się danymi preferowanymi, stworzyłyśmy system, który wspiera te osoby na poziomie uczelni. Jest to pierwsze tego typu kompleksowe rozwiązanie systemowe.

Przyjmujemy, kierując się zasadą szacunku, że osoba trans nazywa się tak, jak wskazuje w danych preferowanych. Tak zwracamy się do niej na zajęciach, na egzaminach i tak figuruje na liście absolwentów.

Osoby trans doświadczają różnego rodzaju stresów i dyskryminacji, związanych z tym, że nie mogą żyć zgodnie z własną tożsamością płciową. Zależy nam na tym, by osobom, które potrzebują używania danych preferowanych, nieco ułatwić życie, a tym samym naukę na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ każda osoba ma prawo do nauki w godnych warunkach.

W ramach wprowadzania danych preferowanych utworzony zostanie alias adresu email, dane preferowane będą się pokazywać na listach obecności.

Nie znaczy to, że dane metrykalne zostają anulowane. Wszelkie dokumenty, które wychodzą poza Uniwersytet Warszawski, jak praca dyplomowa, publikowane są z użyciem danych metrykalnych.

 

Na jakim etapie jest wdrażanie projektu?

Projekt uzyskał akceptację Biura Prawnego UW oraz przeszedł przez konsultacje z Samorządem Studentów UW, Samorządem Doktorantów UW oraz kołem naukowym Queer UW.

Następnie został przekazany do wdrożenia informatycznego, co ma miejsce obecnie.

 

Co zatem mam zrobić teraz jeśli nie chcę posługiwać się danymi metrykalnymi?

Obecnie zalecamy, by osoby chcące posługiwać się danymi preferowanymi:

 • kontaktowały się z Magdaleną Miksą z zespołu Rzeczniczki Akademickiej, która wesprze w utworzeniu adresu email [@Magdalena Miksa] 
 • kontaktowały sie z wydziałowymi pełnomocnikami czy pełnomocniczkami ds równości – te osoby wesprą w poinformowaniu o danych preferowanych prowadzących zajęcia, tak aby uniknąć sytuacji gdy używa się listy obecności z danymi metrykalnymi. Lista pełnomocników i pełnomocniczek ds równości znajduje się w dziale Wsparcie >> Instytucje wspierające na UW.