Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

DYSKRYMINACJA

informacje/reagowanie/wsparcie/działania

Poprzez dyskryminujące zachowanie rozumiemy najczęściej zachowanie, w wyniku którego dana osoba zostaje potraktowana w sposób odmienny (z reguły niekorzystny, krzywdzący) niż inni w porównywalnej sytuacji z powodu cechy osobistej (np. wieku, orientacji seksualnej, sprawności).

Rodzaje dyskryminacjiBaza danych


 
Byłaś/ byłeś świadkiem dyskryminacji?Gdzie znaleźć wsparcie?

Na UW funkcjonuje wiele jednostek, które mogą udzielić wsparcia. Opis poszczególnych jednostek znajduje się tutaj.

Jeśli masz wątpliwości do kogo się zgłosić skontaktuj się z Zespołem Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman):

Do Ombudsmana można się zgłaszać osobiście, mailowo lub telefonicznie.
Konieczne jest wcześniejsze mailowe umówienie spotkania.
Dobra 56/66 (I piętro, pokój numer 1.60 C), 00 – 312 Warszawa

Facebook: OmbudsmanUW
Strona: http://ombudsman.uw.edu.pl/
e-mail: ombudsman@uw.edu.pl

Tel. 22 55 27 214

Jeżeli chcesz zgłosić dyskryminację lub nierówne traktowanie, możesz wybrać jedną z dwóch ścieżek:

1.  Nieformalne postępowanie naprawcze prowadzone przez Zespół Rzeczniczki akademickiej

Osoba, która zgłosi się do Rzeczniczki akademickiej z problemem molestowania seksualnego, dyskryminacji lub nierównego traktowania może liczyć na wsparcie w postaci następujących działań:
wysłuchanie i wsparcie w wyborze sposobu rozwiązania problemu, w tym pomoc w nazwaniu i zdiagnozowaniu potencjalnych naruszeń w kontekście prawnym i psychologicznym oraz przedstawienie stosownych informacji dotyczących obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim zasad i regulacji prawnych;

  • interwencja w sprawie, np. poprzez rozmowy z potencjalnymi sprawcami naruszeń lub ich przełożonymi mające na celu przekazanie informacji zwrotnych, naświetlenie nieprawidłowości i wezwanie do zaprzestania naruszeń;
  • wsparcie w rozwiązaniu konfliktów współistniejących z dyskryminacją bądź nierównym traktowaniem, np. w drodze działań mediacyjnych;
  • wsparcie w kontakcie z innymi jednostkami uczelnianymi udzielającymi pomocy psychologicznej i prawnej, w tym pomoc we wszczęciu działań w trybie procedury antydyskryminacyjnej;
  • przekazanie przedstawionych informacji władzom jednostki lub uniwersytetu, w szczególności sporządzenie wniosku do JM Rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Decyzja o tym, jakie działania mają być podjęte przez Rzeczniczkę akademicką pozostaje w całości w rękach osoby zainteresowanej. Z wyjątkiem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia Rzeczniczka akademicka ani przedstawiciele jej zespołu nie podejmują interwencji bez zgody osoby zgłaszającej się.

Do Zespołu Rzeczniczki akademickiej można się zgłaszać osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Konieczne jest wcześniejsze mailowe umówienie spotkania.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, antresola, pok. 160C

Facebook: OmbudsmanUW
Strona: http://ombudsman.uw.edu.pl/
e-mail: ombudsman@uw.edu.pl

Tel. 22 55 27 214

2. Formalne zgłoszenie skargi na nierówne traktowanie i dyskryminację

Obowiązująca na UW procedura, na podstawie której można zgłaszać formalne skargi do Komisji ds. nierównego traktowania i dyskryminacji, została opisana zarządzenie rektora UW nr 21 z 28 lutego 2024 roku w sprawie polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym.

Zarządzenie opisuje krok po kroku, kto jest uprawniony do złożenia skargi, w jaki sposób złożyć skargę, jak przebiega postępowanie i jakie są konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowych zachowań.

Zainicjowanie postępowania

Aby zgłoszenie było procedowane w trybie formalnym, konieczne jest osobiste zgłoszenie sprawy przez osobę, której zdarzenie bezpośrednio dotyczy. Osobą, wobec której składa się skargę musi być pracownik_ca, doktorant_ka lub student_ka UW (byli pracownicy, doktoranci i studenci nie podlegają procedurze), zaś zdarzenie musi mieć miejsce na terenie Uniwersytetu lub być funkcjonalnie związane z jego działalnością. Natomiast osobą poszkodowaną może być każda osoba, również spoza UW.

Skarga ma charakter jawny i składa się ją na ręce Zespołu Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym (osobiście lub na adres zespolkoordynatorow@uw.edu.pl). Koordynatorka po spotkaniu z osobą poszkodowaną/osobami poszkodowanymi i zebraniu dowodów, wstępnie bada sprawę i w przypadku potwierdzenia prawdopodobieństwa wystąpienia dyskryminacji lub nierównego traktowania, za jej/ich zgodą, kieruje sprawę do Komisji ds. nierównego traktowania i dyskryminacji. W pozostałych przypadkach Koordynatorka może skierować zgłaszającego, za jego zgodą, do właściwej jednostki uniwersyteckiej, która może służyć pomocą w rozwiązaniu problemu.

Postępowanie

Informacja na temat wszczęcia postępowania przed Komisją trafia do osoby zgłaszającej sprawę, osoby której sprawa dotyczy oraz jej przełożonego (od momentu zgłoszenia sprawy do Komisji, postępowanie przestaje być poufne). Celem postępowania przed Komisją ds. nierównego traktowania i dyskryminacji  jest wyrażenie opinii w sprawie zaistnienia nierównego traktowania lub dyskryminacji i przedstawienie ewentualnej rekomendacji co do dalszych działań.

Postępowanie powinno zakończyć się w ciągu czterech miesięcy (w uzasadnionych okolicznościach termin ten może ulec przedłużeniu).

Komisja jest uprawniona do rekomendowania działań naprawczych, odnoszących się do kontekstu danej sprawy (np. zobowiązanie do udziału w szkoleniach lub warsztatach antydyskryminacyjnych, zobowiązanie do przeprosin, skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego, rozwiązanie umowy o pracę lub umowy, dla osoby poszkodowanej: wsparcie psychologiczne, zmianę grupy zajęciowej, egzaminatora, promotora lub promotora pomocniczego, przeniesienie w strukturach Uniwersytetu).
Opinia Komisji, zawierająca pisemne uzasadnienie przyjętego stanowiska, przekazywana jest do Rektora oraz kierownika jednostki lub innego właściwego przełożonego oraz do wiadomości osoby inicjującej postępowanie i osoby, przeciwko której toczyło się postępowanie.

Konsekwencje wydania opinii o zaistnieniu 

W razie stwierdzenia przez Komisję wystąpienia przypadku nierównego traktowania, dyskryminacji, w tym molestowania, molestowania seksualnego Rektor może podjąć decyzję odpowiednio o:

  • nałożeniu kary upomnienia, w przypadku, gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi i udowodnienie winy nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
  • nałożeniu kary porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy;
  • poleceniu rzecznikowi dyscyplinarnemu (odpowiednio d/s pracowników będących nauczycielami akademickimi albo d/s studentów i doktorantów) prowadzenia postępowania wyjaśniającego i w razie istnienia podstaw rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej;
  • rozwiązaniu stosunku pracy lub o rozwiązaniu umowy w przypadku umów cywilnoprawnych.

Rektor może zadecydować o zastosowaniu rekomendowanych przez Komisję środków bądź przekazać decyzję właściwemu kierownikowi jednostki Uniwersytetu. Rektor, w ciągu miesiąca od otrzymania stanowiska Komisji informuje pisemnie odpowiednią Komisję oraz odpowiedniego Koordynatora, a także zgłaszającego, osobę, której zgłoszenie dotyczy oraz przełożonego lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej o ewentualnych dalszych czynnościach podjętych w sprawie.

Kontakt:

Zespół Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym

Anna Grędzińska (nierówne traktowanie, dyskryminacji, w tym molestowanie i molestowanie seksualne)

Magdalena Miksa (mobbing oraz inne zachowania niepożądane)

Dobra 56/66 (I piętro, pokój numer 1.60)

00 – 312 Warszawa

e-mail: zespolkoordynatorow@uw.edu.pl

 

Skontaktuj się z nami, a doświadczone osoby spotkają się z Tobą w poufnej atmosferze, wysłuchają i pomogą zaplanować dalsze kroki

 


 

Działania

Na UW mamy wiele działań, które pomagają walczyć z dyskryminacją.
Zobacz:

 

Aktualności

Neuroróżnorodność na UW

Trudności z nawiązywaniem nowych relacji, osamotnienie czy poczucie zagubienia w sytuacjach społecznych to tematy, które poruszać będą uczestnicy Klubu dla osób neuroróżnorodnych na UW. Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 kwietnia. ...

Czytaj więcej
wszystkie aktualności