Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zgłoszenie formalnej skargi

Jakie sprawy można zgłaszać:

 • nierówne traktowanie
 • dyskryminacja (w tym molestowanie i molestowanie seksualne)
 • mobbing
 • inne zachowania niepożądane

Kto może zgłaszać skargę:

 • każda osoba bezpośrednio dotknięta nierównym traktowaniem, dyskryminacją (w tym molestowaniem i molestowaniem seksualnym) oraz innymi zachowaniami niepożądanymi
 • osoba pracująca na UW (na podstawie umowy o pracę oraz świadcząca pracę/usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko) bezpośrednio dotknięta mobbingiem

Konieczne warunki do zgłoszenia skargi:

 • osobiste zgłoszenie sprawy przez osobę, której zdarzenie bezpośrednio dotyczy (zgłoszeniom anonimowym nie nadaje się biegu)
 • zdarzenie musi dotyczyć pracownika_cy, doktoranta_ki lub studenta_ki UW, na terenie Uniwersytetu lub być funkcjonalnie związane z działalnością UW (byli pracownicy, doktoranci i studenci nie podlegają procedurze)
 • zgłoszenie powinno zostać złożone przed upływem 3 lat od zdarzenia lub ostatniego z serii zdarzeń będących przedmiotem zgłoszenia (w wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach możliwe będzie przyjęcie zgłoszenia odnoszącego się do zdarzeń, które miały miejsce wcześniej).

Zgłoszenie:

 • składa się w formie papierowej lub elektronicznej do Zespołu Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym (w skład Zespołu wchodzą dwie koordynatorki).
 • koordynatorki zapewniają pełną poufność zgłoszenia
 • koordynatorka wstępnie bada zgłoszenie i niezwłocznie przeprowadza rozmowę z osobą zgłaszającą/osobami zgłaszającymi
 • w przypadku potwierdzenia prawdopodobieństwa wystąpienia opisanych w skardze zachowań kieruje sprawę do odpowiedniej Komisji – Komisji ds. nierównego traktowania i dyskryminacji lub Komisji ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych
 • koordynatorka może również uznać zgłoszenie za nieuzasadnione i pozostawić bez dalszego biegu – od tej decyzji przysługuje odwołanie do Przewodniczącego odpowiedniej Komisji
 • w pozostałych przypadkach Koordynatorka może skierować zgłaszającego, za jego zgodą, do właściwej jednostki uniwersyteckiej, która może służyć pomocą w rozwiązaniu problemu

Postępowanie:

 • informacja o wszczęciu postępowania przed odpowiednią Komisją trafia do osoby zgłaszającej sprawę, do osoby, której sprawa dotyczy oraz jej przełożonego (od momentu zgłoszenia sprawy do Komisji, postępowanie przestaje być poufne).
 • celem postępowania przed Komisją jest wyrażenie opinii w sprawie zgłoszenia i przedstawienie rekomendacji co do dalszych działań
 • przewodniczący odpowiedniej Komisji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o zgłoszeniu od Koordynatora, wyznacza ze składu Komisji trzyosobowy Zespół Opiniujący do wyjaśnienia sprawy
 • osoba zgłaszająca sprawę oraz osoba, wobec której wystąpiono ze zgłoszeniem, mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty niezbędne do wyjaśnienia sprawy, w tym w treść zgłoszenia i innych dokumentów
 • postępowanie prowadzone przez Zespół Opiniujący powinno zakończyć się w ciągu czterech miesięcy (w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, termin ten może ulec przedłużeniu)

Działania naprawcze rekomendowane przez Komisje:

 • wobec sprawcy  nierównego traktowania, dyskryminacji, mobbingu lub innego zachowania niepożądanego Komisja może rekomendować np.: zobowiązanie do udziału w szkoleniach lub warsztatach antydyskryminacyjnych bądź antymobbingowych, zobowiązanie do przeprosin, skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego, rozwiązanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • wobec osoby poszkodowanej Komisja może rekomendować działania naprawcze, w szczególności: wsparcie psychologiczne, zmianę grupy zajęciowej, egzaminatora, promotora lub promotora pomocniczego, przeniesienie w strukturach Uniwersytetu.

Konsekwencje wydania opinii przez Komisje:

Opinia Komisji, zawierająca pisemne uzasadnienie przyjętego stanowiska, przekazywana jest do Rektora oraz kierownika jednostki lub innego właściwego przełożonego oraz do wiadomości osoby inicjującej postępowanie i osoby, przeciwko której toczyło się postępowanie.

W razie stwierdzenia przez Komisję, wystąpienia przypadku nierównego traktowania, dyskryminacji, w tym molestowania, molestowania seksualnego, mobbingu lub innych zachowań niepożądanych Rektor może podjąć decyzję odpowiednio o:

 • nałożeniu kary upomnienia, w przypadku, gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi i udowodnienie winy nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • nałożeniu kary porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy;
 • poleceniu rzecznikowi dyscyplinarnemu (odpowiednio d/s pracowników będących nauczycielami akademickimi albo d/s studentów i doktorantów) prowadzenia postępowania wyjaśniającego i w razie istnienia podstaw rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej;
 • rozwiązaniu stosunku pracy lub o rozwiązaniu umowy w przypadku umów cywilnoprawnych;
 • zastosowaniu rekomendowanych przez Komisję środków naprawczych.

Rektor, w ciągu miesiąca od otrzymania stanowiska Komisji informuje pisemnie odpowiednią Komisję oraz odpowiedniego Koordynatora, a także zgłaszającego, osobę, której zgłoszenie dotyczy oraz przełożonego lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej o ewentualnych dalszych czynnościach podjętych w sprawie.

 

 

Uwaga: zgłoszenie należy wypełnić w całości za jednym razem, nie ma możliwości zapisania częściowo wypełnionego zgłoszenia i powrotu do niego później.

Więcej informacji: Zarządzenie rektora UW nr 21 z 28 lutego 2024 roku w sprawie polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym.