PLAN RÓWNOŚCI PŁCI

Plan Równości Płci dla UW/ Gender Equality Plan

Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia w Polsce przyjął „Plan Równości Płci” – strategię działań na lata 2020-2023. Opiera się ona na pięciu celach, sformułowanych na podstawie badań potrzeb społeczności UW, konsultacji eksperckich oraz przeglądu rozwiązań stosowanych w uczelniach europejskich.

Plan Równości Płci dla UW to:

CEL 1 Zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.

CEL 2 Wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet.

CEL 3 Zwiększenie równowagi płci w rekrutacji pracownic i pracowników i w szkołach doktorskich.

CEL 4 Ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym.

CEL 5 Zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w: przewodniczeniu w komisjach wydziałowych, uczelnianych, w kadrze zarządczej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim.

 

Uniwersytet Warszawski otrzymał Komisję Europejską logo „HR Excellence in Research”. Oznacza to zobowiązanie do bezustannego doskonalenia polityk kadrowych i rekrutacyjnych, w tym do rozwijania polityk równościowych w postaci stworzenia Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Warszawskiego (Gender Equality Plan).

Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Warszawskiego rozwija założenia zawarte w „Strategii rozwoju zasobów ludzkich uwzględniającej zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych 2015-2019” oraz integruje dotychczas prowadzone na uczelni działania na rzecz równości z nowymi inicjatywami.

Równość i różnorodność są wartościami, które przyczyniają się do rozwoju nauki.  Społeczną misją Uniwersytetu Warszawskiego jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim osobom, które mają do tego prawo. Punktem wyjścia dla Planu Równości Płci są dobre praktyki przełożone na działania oraz usprawnianie komunikacji w społeczności uniwersyteckiej, tak aby dobre przykłady i równościowe rozwiązania można było sprawniej upowszechnić. Pozwala to połączyć tworzenie bezpiecznego, równościowego klimatu na uczelni z przeciwdziałaniem dyskryminacji poprzez system wczesnego reagowania.

 

Jak wynika z przeprowadzonych badań i konsultacji, niektóre osoby napotykają na swej drodze zarówno uprzedzenia jak i różnego rodzaju instytucjonalne przeszkody sprawiające, że nie wszystkim udaje się w równym stopniu korzystać z możliwości rozwoju naukowego. Bariery te przybierają często postać dyskryminacji ze względu na płeć, molestowania seksualnego oraz utrudnień w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Tego rodzaju przeszkody sprawiają, że kariery naukowe, w szczególności kobiet, ulegają spowolnieniu, a część z nich może tracić zainteresowanie dalszym rozwojem naukowym. Bariery w łączeniu pracy z życiem rodzinnym zniechęcają również ojców starających się angażować w obie sfery życia, zawodową i rodzinną.

W każdym przypadku jest to strata zarówno dla Uniwersytetu Warszawskiego, jak i rozwoju nauki w Polsce.

 

Plan Równości Płci dla UW do pobrania w formacie PDF