ZGŁOSZENIE MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO DO WŁAŚCIWYCH INSTYTUCJI UNIWERSYTECKICH

<<<<< Przejdź do poprzedniej strony

Przejdź do następnej strony >>>>>

 

Postępowanie w sprawie molestowania seksualnego może przybrać dwie różne formy:

 1. Postępowanie „miękkie” – odformalizowane działania wspierająco-naprawcze prowadzone przez Rzecznika Akademickiego lub wydziałowego Pełnomocnika_Pełnomocniczkę ds. równości

Zgłoszenie do Rzecznika Akademickiego bądź wydziałowego Pełonomocnika_Pełnomocniczki ds. równości ma charakter poufny, a wszelkie dalsze interwencje Rzecznika Akademickiego lub Pełnomocnika_Pełnomocniczki ds. równości możliwe są dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody zgłaszającego.

Pełnomocnik_Pełnomocniczka ds. równości może działać samodzielnie lub we współpracy z Rzecznikiem Akademickim. Może także – za zgodą osoby zgłaszającej sprawę – przekierować sprawę w całości do Rzecznika Akademickiego.

W zakres postępowania miękkiego wchodzą takie działania, jak:

  • Bezpośrednie wsparcie osoby doświadczającej dyskryminacji.
  • Informacja na temat dostępnej pomocy psychologicznej, w miarę potrzeby przekierowanie do Centrum Pomocy Psychologicznej.
  • Kontakt z wydziałem/właściwą jednostką akademicką oraz pomoc w uzyskaniu wsparcia organizacyjnego, w zakresie np. zmiany grup zajęciowych, zmiany terminów egzaminów, uzyskania urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego etc.
  • Działania edukacyjne wobec sprawcy, np. bezpośrednia rozmowa wyjaśniająco–edukacyjna, rozmowa z przełożonymi sprawcy, rekomendacja udziału w szkoleniach/warsztatach antydyskryminacyjnych.
  • Działania dyscyplinujące wobec sprawcy – sygnalizacja pisemna na ręce przełożonego, rekomendacja wszczęcia formalnej procedury skargowej.
 1. Postępowanie „twarde” – formalne postępowanie skargowe regulowane zasadami Procedury Antydyskryminacyjnej

Wszczęcie postępowania wymaga złożenia przez osobę pokrzywdzoną oficjalnej skargi do Komisji Antydyskryminacyjnej. Skarga ma charakter jawny i składa się ją na ręce Koordynatora ds. antydyskryminacji. Informacja na temat wszczęcia sprawy trafia do osoby obwinionej oraz jej przełożonych. Komisja Antydyskryminacyjna prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu wydanie opinii o tym, czy zaistniałe działania lub zaniechania mają charakter dyskryminujący.

Komisja Antydyskryminacyjna w swojej opinii może rekomendować działania naprawcze (np.: przeniesienie pracownika, zmiana grupy w przypadku studenta, wsparcie psychologiczne, obligatoryjny udział w warsztatach antydyskryminacyjnych etc.) lub zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. Skład wyjaśniający może także rekomendować wszczęcie postępowania antymobbingowego.

Opinia Komisji Antydyskryminacyjnej przekazywana jest na ręce JM Rektora oraz Dziekana (bądź innego właściwego przełożonego) oraz do wiadomości osoby inicjującej postępowanie i osoby, przeciwko której toczyło się postępowanie. JM Rektor po zasięgnięciu opinii właściwego przełożonego podejmuje decyzję o zastosowaniu środków naprawczych, wymierzeniu kary dyscyplinarnej lub skierowaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej. Decyzja JM Rektora przekazywana jest także do wiadomości osoby inicjującej postępowanie.

 

<<<<< Przejdź do poprzedniej strony

Przejdź do następnej strony >>>>>

Spis treści