WPROWADZENIE. WARTOŚCI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

<<<<< Przejdź do poprzedniej strony

Przejdź do następnej strony >>>>>

 

Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie się nawzajem z szacunkiem. Każda osoba powinna czuć się bezpiecznie, studiując i pracując na naszej uczelni. Molestowanie seksualne jest sprzeczne z prawem, ponieważ jest formą dyskryminacji ze względu na płeć. Jest również sprzeczne z wartościami Uniwersytetu Warszawskiego.

Molestowanie seksualne prowadzi do nierównego traktowania, utrwala i wzmacnia szkodliwe stereotypy, kreuje przyzwolenie na seksualizowanie środowiska pracy i nauki. Jego częstą konsekwencją są problemy psychiczne czy psychosomatyczne. Niesie ze sobą wiele negatywnych zjawisk, takich jak m.in. obniżenie poczucia własnej wartości, pogorszenie możliwości skupienia się czy spadek motywacji do pracy lub nauki oraz zaburzenie poczucia bezpieczeństwa na uczelni.

Nic nie usprawiedliwia molestowania seksualnego. Winny mu jest sprawca, a osoba, która doświadczyła molestowania seksualnego, ma prawo się bronić oraz oczekiwać aktywnego wsparcia ze strony każdego członka społeczności uniwersyteckiej i władz Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety, zdarzają się sytuacje, w których osoby ze społeczności uniwersyteckiej doświadczają molestowania seksualnego. Dlatego Uniwersytet Warszawski wprowadza Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego powiązany z Procedurą antydyskryminacyjną.

Podejmowanie działań w tym zakresie jest ważne z perspektywy przestrzegania wartości uniwersyteckich i poczucia sprawiedliwości oraz konieczności zapewnienia dobrych i bezpiecznych warunków pracy i nauki. Jest również istotne z uwagi na przepisy prawne takie jak Kodeks pracy czy Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania oraz zalecenia Rzecznika Praw Obywatelskich.

Molestowanie seksualne jest karane na gruncie konstytucji, Kodeksu pracy, Kodeksu karnego i ustawy o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Podstawą prawną przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu na UW jest Statut UW – § 3 ust. 4 i 5:

Konstytucyjna zasada równego traktowania wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu stanowi fundament jego działalności. Uniwersytet wspiera różnorodność i przeciwdziała dyskryminacji. Uniwersytet wdraża najwyższe standardy etyczne, stoi na straży rzetelności naukowej i kieruje się zasadami wynikającymi z Europejskiej Karty Naukowca.

Niniejszy Informator i Procedura skierowane są do wszystkich osób pracujących i studiujących na Uniwersytecie Warszawskim, a także do osób zapraszanych i współpracujących z uczelnią.

 

<<<<< Przejdź do poprzedniej strony

Przejdź do następnej strony >>>>>

Spis treści