UW i płeć w liczbach

Poniżej przedstawiamy rozkład płci na Uniwersytecie Warszawskim: we władzach UW, wśród różnych kategorii pracowników i pracowniczek oraz wśród studentów i studentek.

 

 1. 1) Rozkład płci we władzach uniwersyteckich i wydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024

Kolegium rektorskie

 • Rektor: mężczyzna
 • Prorektorzy: 3 mężczyzn i 1 kobieta

Rady Dyscyplin

 • Przewodniczący 17 mężczyzn i 5 kobiet 

Kolegia dziekańskie

 • Dziekan: 18 mężczyzn i 6 kobiet
 • Prodziekan do spraw finansowych, ogólnych i administracyjnych: 7 mężczyzn i 8 kobiet
 • Prodziekan do spraw badań, nauki, rozwoju oraz kadr, infrastruktury i współpracy: 15 mężczyzn i 13 kobiet
 • Prodziekan do spraw studenckich: 15 kobiet i 9 mężczyzn

Senat UW

 • 25 kobiet, 37 mężczyzn

Powyższe dane pokazują, że w strukturach zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim wciąż nie ma równowagi płci, gdyż na stanowiskach kierowniczych znacznie częściej dominują mężczyźni. W kolegium rektorskim na pięć stanowisk jest tylko jedna kobieta, przewodniczącymi Rad Dyscyplin są na ogół mężczyźni – ponad cztery razy częściej niż kobiety. Na 24 dziekanów jest tylko sześć kobiet (Wydziały: Geologia, Lingwistyka Stosowana, Nauki Ekonomiczne, Nauki o Kulturze i Sztuce, Socjologia, Stosowane Nauki Społeczne i Resocjalizacja). Prodziekanami i prodziekankami jest  37 mężczyzn i 30  kobiet. Liczba prodziekanów zależy od jednostki. Podobnie jak w poprzedniej kadencji kobiety są reprezentowane szczególnie na stanowisku prodziekana ds studenckich  (15 na 24 funkcji). Na dwóch wydziałach wszystkie funkcje w kolegium dziekańskim sprawują  mężczyźni (Fizyka, Prawo i Administracja), a na jednym kobiety (Lingwistyka Stosowana). W przypadku, gdy w kolegium dziekańskim zasiadają więcej niż trzy osoby, mężczyźni przeważają na czterech wydziałach (Biologia, Chemia, Polonistyka oraz Prawo i Administracja), a kobiety przeważają na pięciu (Geografia i Studia Regionalne, Nauki Ekonomiczne, Nauki o Kulturze i Sztuce, Neofilologia, Stosowane Nauki Społeczne i Resocjalizacja).

Dla porównania przedstawiamy dane dotyczące rozkładu płci w poprzedniej kadencji (2016-2020).

Kolegium rektorskie

 • Rektor: mężczyzna
 • Prorektorzy: 2 mężczyzn i dwie kobiety

Kolegia dziekańskie

 • Dziekan: 15 mężczyzn i 6 kobiet (na Wydziałach: Biologii, Geologii, Historyczny, Neofilologii, Pedagogiki i Psychologii)
 • Prodziekanani i prodziekanki: 27 mężczyzn i 28 kobiet

Kobiety najczęściej pełniły funkcję prodziekana ds. studenckich (10 na 21 funkcji), ds. naukowych i kontaktów międzynarodowych (12 na 18 funkcji). Na dwóch wydziałach  wszystkie funkcje w kolegium dziekańskim pełnili mężczyźni (Filozofia i Socjologia, Fizyka) oraz trzy wydziały, na których w kolegium dziekańskim były wyłącznie kobiety (Geologia, Neofilologia, Pedagogika). W przypadku, gdy w kolegium dziekańskim zasiadały więcej niż trzy osoby, mężczyźni przeważali na czterech wydziałach (Chemia; Dziennikarstwo, Informacja i Bibliologia; Nauki Polityczne i Studia Międzynarodowe; Polonistyka), natomiast kobiety przeważały na jednym wydziale (Lingwistyka Stosowana).

 

2) Rozkład płci wśród nauczycieli i nauczycielek akademickich w 2019 roku

W 2019 nauczyciele akademiccy i nauczycielki akademickie stanowili 3834 osób, w tym 1958 mężczyzn i 1876 kobiet. Wśród nauczycieli i nauczycielek akademickich podział ze względu na płeć wyglądał następująco:

 • Profesorki i profesorowie: 156 kobiet i 347 mężczyzn
 • Profesorki i profesorowie uczelni: 105 kobiet i 177 mężczyzn
 • Profesorki i profesorowie wizytujący: 2 mężczyzn
 • Wykładowczynie i wykładowcy wizytujący: 4 mężczyzn
 • Docentki i docenci: 14 kobiet i 25 mężczyzn
 • Adiunktki i adiunkci: 1038 kobiet i 1026 mężczyzn
 • Starsze asystentki i asystenci: 157 kobiet i 87 mężczyzn
 • Asystentki i asystenci: 101 kobiet i 87 mężczyzn
 • Instruktorki i instruktorzy: 1 mężczyzna
 • Lektorki i lektorzy: 36 kobiet i 11 mężczyzn

Jak wskazują powyższe dane, a także jak można przeczytać w „Planie Równości Płci dla Uniwersytetu Warszawskiego” proporcja płci w przypadku pracowników naukowych jest wyrównana. Widać jednakże znaczące dysproporcje na poszczególnych stanowiskach. I tak:

 • mężczyźni zdecydowanie przeważają wśród osób z tytułem profesorów i profesorek zwyczajnych i nadzwyczajnych UW, a także wśród docentów
 • w przypadku adiunktek i adiunktów proporcja płci jest wyrównana,
 • w przypadku asystentów i asystentek przeważają kobiety,
 • w przypadku lektorek i lektorów przeważają kobiety.

Jak czytamy w „Planie Równości dla Płci dla UW” powyższe dane mogą oznaczać, że droga awansu i naukowej kariery nie przebiega tak samo w przypadku kobiet i mężczyzn oraz, że Uniwersytet Warszawski traci utalentowane pracownice zajmujące się badaniami i dydaktyką (str. 7). Ponadto jak wynika z analizy kluczowym etapem dla karier kobiet jest okres między obroną doktoratu a obroną habilitacji oraz etap zdobywania profesury. W tych dwóch momentach kariery kobiet spowalniają (Plan Równości Płci dla UW, str. 11), co oddają powyższe dane liczbowe.

 

3) Rozkład płci wśród pracowników i pracownic administracji w 2019 roku

Według „Planu Równości dla Płci dla Uniwersytetu Warszawskiego” opartego na analizach danych liczbowych zawartych w „Sprawozdaniu rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni” rozkład płci wśród zatrudnionych w administracji na UW przedstawia się następująco:

 • Pracownice i pracownicy badawczo-techniczni: 113 kobiet i 150 mężczyzn
 • Pracownice i pracownicy inżynieryjno-techniczni:152 kobiet i 180 mężczyzn
 • Bibliotekarki i bibliotekarze: 269 kobiet i 97 mężczyzn
 • Pracownice i pracownicy administracji i pozostałe/li pracownice/y: 1783 kobiet i 920 mężczyzn.

Szczególne dysproporcje płci są widoczne na stanowiskach:

 • bibliotekarek i bibliotekarzy, gdzie prawie trzykrotnie więcej pracuje kobiet niż mężczyzn;
 • podobnie wygląda sytuacja wśród zatrudnionych w administracji i pracownic/ków z kategorii „pozostali” – wśród nich prawie dwukrotnie więcej jest zatrudnionych kobiet.

4) Rozkład płci wśród studentek i studentów UW w 2019 i w 2020 roku

 • Studentki i studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich: 25 779 kobiet i 14 468 mężczyzn (dane za 2020 rok). W tym:
  • na studiach stacjonarnych studiuje 19 774 kobiet i 11 667 mężczyzn
  • na studiach niestacjonarnych studiuje 6005 kobiet i 2801 mężczyzn
  • ogółem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje 1584 kobiet cudzoziemek i 1083 mężczyzn cudzoziemców
 • Studentki i studenci III stopnia: 1374 kobiet i 1077 mężczyzn (dane za 2019 rok)
 • Słuchaczki i słuchacze studiów podyplomowych: 1606 kobiet i 480 mężczyzn (dane za 2019 rok)
W 2021 r. kobiety stanowiły 63,2% wszystkich kandydatów na studia I i II stopnia oraz 62,7% przyjętych.

Szkoły Doktorskie i Studia doktoranckie:

W 2021 (Szkoły Doktorskie)
804 kandydatów, 354 to kobiety.
Przyjęto 317 osób, w tym 139 kobiet.
W 2020 r. (Szkoły doktorskie)
826 kandydujących, w tym 416 kobiet
321 przyjętych, w tym 146 kobiet

W 2019 r. (Szkoły doktorskie)
673 kandydujących, 358 to kobiety
300 przyjętych, w tym 148 kobiet
W 2018 (studia doktoranckie)
1088 kandydujących, 595 kobiet
448 przyjętych, w tym 237 kobiet