Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004, Nr 99, poz. 1001)

 

Art. 2aPrzepisy ustawy chronią przestrzeganie zasady równego traktowania w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Art. 19c Agencja zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c nie mogą dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Art. 36 ust. 4 pkt 3Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie zgodnie z zasadami: (…) równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Art. 36 ust. 5ePowiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zawiera bezpośrednie odniesienia do kwestii równości. Zasady tej nie mogą naruszać jakiekolwiek postanowienia dotyczące przyjmowania osób do pracy, pośrednictwa pracy, tworzenia ofert pracy itp. W ustawie wyrażona została w sposób bezpośredni zasada niedyskryminacji ze względu na wymienione w ustawie przyczyny, takie jak chociażby: płeć, wiek, orientacja seksualna, narodowość, religia itd. Zawarcie takiego uregulowania w jednym z głównych aktów prawnych dotyczących zadań państwa w kwestii zapewnienia pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz polityki rynku pracy wskazuje na to, iż kwestia dyskryminacji w tym obszarze jest szczególnie zauważalna, a państwo w jawny sposób powinno stanąć na czele przeciwdziałania jej jakimkolwiek przejawom w tej dziedzinie.