Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem państwowym, którego celem jest stanie na straży praw człowieka i nienaruszania zasady równego traktowania przez organy władzy publicznej. Jednym z głównych zadań RPO jest świadczenie pomocy osobom dyskryminowanym i wykluczonym. Rzecznik wraz z Biurem RPO – jednostką pomocniczą organu – prowadzi sprawy dotyczące realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przyczynę. Wyłoniony w ramach działalności Biura Zespół do Spraw Równego Traktowania odpowiedzialny jest za propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec każdego człowieka, a także udzielanie pomocy osobom doświadczającym przypadków nierównego traktowania.


Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się każda osoba, która uważa, iż jej konstytucyjne prawo do równości zostało naruszone przez państwo. Wniosek do RPO można złożyć zarówno pisemnie, drogą elektroniczną (za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.rpo.gov.pl), a także osobiście (w Warszawie, jak i w Biurach Pełnomocników Terenowych). We wniosku należy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładnie opisać, czego dotyczy sprawa. Ponadto osoba składająca wniosek może zastrzec swoje dane osobowe wyłącznie do wiadomości RPO.


Rzecznik stoi na straży przestrzegania praw każdego obywatela (ale także cudzoziemca, jeżeli pozostaje pod władzą RP) zarówno jeśli chodzi o równe traktowanie ze względu na płeć, niepełnosprawność, narodowość, wiek, wyznanie czy jakąkolwiek inną cechę. Wniosek złożony do RPO jest wolny od opłat i nie podlega żadnym wymogom formalnym.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. (22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

Pracuje:

w poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
biurorzecznika@brpo.gov.pl