Rzecznik Akademicki (Ombudsman)

 

 

Rzecznik Akademicki to osoba, do której studenci, pracownicy akademiccy i administracyjni mogą zwracać się o pomoc w sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności. Do Rzecznika Akademickiego można zgłosić się z każdą sprawą z zakresu mobbingu i dyskryminacji, która zostanie rozpatrzona z poszanowaniem zasady poufności (zarówno, jeśli chodzi o informacje przekazywane Ombudsmanowi, jak i tożsamość osoby zgłaszającej się), niezależności, neutralności i bezstronności. Zadaniem Ombudsmana jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie.

Rzecznik Akademicki przyjmuje zgłoszenia zarówno składane osobiście, jak i drogą mailową bądź telefoniczną, przy czym podjęcie interwencji przez Rzecznika w danej sprawie następuję dopiero po osobistym spotkaniu z Rzecznikiem i uzyskaniu pisemnej zgody zgłaszającego.

 

W zakres postępowania  wchodzą takie działania, jak:

  • Bezpośrednie wsparcie osoby doświadczającej dyskryminacji.
  • Informacja na temat dostępnej pomocy psychologicznej, w miarę potrzeby przekierowanie do Centrum Pomocy Psychologicznej. 
  • Kontakt z wydziałem/właściwą jednostką akademicką oraz pomoc w  uzyskaniu wsparcia organizacyjnego, w zakresie np. zmiany grup zajęciowych,  zmiany terminów egzaminów, uzyskania urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego, etc. 
  • Działania edukacyjne wobec sprawcy, np. bezpośrednia rozmowa wyjaśniająco-edukacyjna, rozmowa z przełożonymi sprawcy, rekomendacja udziału
    w szkoleniach/warsztatach antydyskryminacyjnych. 
  • Działania dyscyplinujące wobec sprawcy – sygnalizacja pisemna na ręce przełożonego, rekomendacja wszczęcia formalnej procedury skargowej. 

 

 

email: ombudsman@uw.edu.pl 

 

Rzeczniczka Akademicka UW, ombudsman
dr Anna Cybulko

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, antresola, pok. 160C
tel. (22) 55 27 214
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8:30–15:30.
Dyżury ombudsmana odbywają się
w pon. i czw. w godz. 11.00–14.00.
www.ombudsman.uw.edu.pl
ombudsman@uw.edu.pl