Równość na UW – projekt badawczy w ramach realizacji Strategii HR Excellence in Research

Uniwersytet Warszawski prowadzi projekt badawczy RUW – Równość na UW:  badanie kultury organizacyjnej UW pod kątem barier i trudności doświadczanych przez członków społeczności akademickiej ze względu na płeć lub inne przesłanki nierównego traktowania oraz możliwości ich przezwyciężania.

Badanie to jest częścią działań związanych z realizacją Strategii HR Excellence in Research, rekomendowanej przez Komisję Europejską.  Celem projektu jest sporządzenie Gender Equality Plans czyli równościowych planów działań dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz dla poszczególnych wydziałów UW.

W celu lepszego poznania realiów życia akademickiego i studenckiego, na trzech wybranych wydziałach, przeprowadzone będą badania w formie wywiadów indywidualnych, które następnie zostanie uzupełnione ankietą online.

W badaniu udział biorą wszyscy należący do wydziałowej społeczności – pracujący naukowo, w administracji i w obsłudze, osoby studiujące i osoby pracujące nad doktoratami. Zależy nam by zyskać całościowy ogląd sytuacji na wydziałach UW i uchwycić różnorodność doświadczeń osób, które tam studiują i pracują.

 

Kolejnym etapem badania będzie ogólnouniwersytecka ankieta online, przeprowadzona jesienią 2018 oraz wywiady eksperckie, co pozwoli na napisanie całościowego raportu o równości na UW.

Wyniki badania posłużą do sformułowania Gender Equality Plans – równościowych planów działania dla wydziałów i dla Uniwersytetu Warszawskiego, które gotowe będą w 2019 roku.

Gender Equality Plans to rozwiązania wspomagające równość na uniwersytecie w zakresie dostępu do stanowisk, możliwości rozwoju kariery zawodowej, przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu, ułatwiające łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

 

Badanie prowadzi zespół badaczek i badaczy z Instytutu Socjologii UW, Instytutu Studiów Społecznych UW i Wydziału Psychologii UW, oraz Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia PEJK na UW.

Koordynatorką projektu jest: dr Julia Kubisa, adiunkt w Instytucie Socjologii UW

Kontakt:

rownouprawnienie@uw.edu.pl

kubisaj@is.uw.edu.pl