Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

 

Do głównych zadań Pełnomocnika należy monitorowanie przestrzegania zasady równego traktowania, przeciwdziałanie dyskryminacji, a także podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania nietolerancji i naruszeń prawa do równości, wolności i godności człowieka.

Do Pełnomocnika może zgłosić się każda osoba, która uważa, iż stała się ofiarą dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę bądź doświadczyła poniżającego, upokarzającego lub uwłaczającego zachowania. W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania drogą telefoniczną bądź za pośrednictwem poczty – korespondencja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. (22) 694 75 78
fax (22) 694 73 93