Molestowanie to każdego rodzaju niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

W zakres tego pojęcia wchodzi więc każdego rodzaju niepożądane i niechciane zachowanie (istotny jest więc sprzeciw osoby, której takie zachowanie dotyczy), którego skutkiem lub celem jest stworzenie wobec takiej osoby sytuacji naruszającej jej godność. Wyrażenie sprzeciwu wobec powyższych zachowań ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście możliwości postawienia zarzutu danej osobie, iż była sprawcą molestowania. Sprzeciw ten może zostać wyrażony w dowolnej formie – zarówno pisemnej, jak i ustnej, bądź nawet sygnalizującej otoczeniu, iż dana osoba stała się ona obiektem niechcianych i nieakceptowanych przez nią zachowań.

Naruszenie godności w przytoczonej powyżej definicji może polegać na różnego rodzaju zachowaniach wyrażających się zarówno w gestach, słowach, stwierdzeniach znieważających, szykanujących bądź w jakikolwiek inny sposób nękających daną osobę.

Warto pamiętać również, iż jakiekolwiek przeciwstawienie lub podporządkowanie się molestowaniu nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji wobec takiej osoby.

Przykładem molestowania może być sytuacja, w której na uczelni wykładowca na zajęciach z prawa rodzinnego, omawiając instytucję małżeństwa, pozwoli sobie na komentarz: „są pewne środowiska, które demoralizują społeczeństwo, zachęcając do legalizacji zboczeń”.
W przypadku, gdy studenci okażą swoje oburzenie, i zasygnalizują, że osoby homoseksualne mogą poczuć się upokorzone tego typu stwierdzeniem, mamy do czynienia z dyskryminacją w formie molestowania ze względu na orientację seksualną.