Mobbing

 

  • Granica między pojęciem mobbingu i dyskryminacji jest bardzo cienka. Oba zjawiska są zwykle mylone. Ofiary mobbingu często doświadczają klasycznych przejawów dyskryminacji, dlatego zdecydowaliśmy się zamieścić przykład mobbingu w zakładce dyskryminacja (chociaż należy pamiętać, iż mobbing nie jest dyskryminacją).
  • Na gruncie Kodeksu pracy pojęcie to zdefiniowane jest jako wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżaj lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników.
  • Mobbing może przybierać różnego rodzaju zachowania, w wyniku których u danej osoby wywołuje się poczucie niższości, wykluczenia, izolacji, utraty poczucia własnej wartości.
  • Sytuacje te mogą przybierać różną postać: nieuzasadnionego, ciągłego krytykowania, wyśmiewania, poniżania, ignorowania, rozsiewania plotek, zmuszania do wykonywania cięższych prac, zadawaniu prac przewyższających możliwości bądź kompetencje danej osoby w celu podkreślenia jej braku przydatności zawodowej.

 Pani Magdalena została zatrudniona w nowej firmie. Od momentu rozpoczęcia pracy, na każdym kroku bezpośrednia przełożona w obecności pozostałych współpracowników wyśmiewała ją, wzywała do swojego gabinetu, gdzie zlecała jej dodatkowe zadania, przekraczające kompetencje pani Magdaleny. Taka sytuacja trwała kilka miesięcy, co doprowadziło panią Magdalenę do depresji, w wyniku czego przebywała na zwolnieniu lekarskim dwa miesiące.