Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977, Nr 38, poz. 167) (MPPOiP)

 

Art. 2Każde z Państw-Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się przestrzegać i zapewnić wszystkim osobom, które znajdują się na jego terytorium i podlegają jego jurysdykcji, prawa uznane w niniejszym Pakcie, bez względu na jakiekolwiek różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności.

Art. 3Państwa-Strony niniejszego Paktu zobowiązują się zapewnić mężczyznom i kobietom równe prawo do korzystania ze wszystkich praw obywatelskich i politycznych wymienionych w niniejszym Pakcie.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych to jeden z najważniejszych aktów prawa międzynarodowego traktujących o podstawowych prawach człowieka. Już na wstępie postanowień dotyczących m.in. przyrodzonego prawa do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego, wskazano iż wszystkie Państwa-Strony Paktu mają obowiązek zagwarantowania takich praw wszelkim osobom bez względu na jakiekolwiek cechy, czy różnice. Każde z Państw-Stron Paktu zobowiązuje się ponadto podjąć odpowiednie kroki mające na celu przyjęcie odpowiedniego ustawodawstwa, które:

a) zapewni każdej osobie, której prawa lub wolności uznane w Pakcie zostały naruszone, skuteczny środek ochrony prawnej, nawet gdy naruszenie to zostało dokonane przez osoby działające w charakterze urzędowym;

b) zapewni, aby prawo każdego człowieka do takiego środka ochrony prawnej było określone przez właściwe władze sądowe, administracyjne lub ustawodawcze albo przez jakąkolwiek inną właściwą władzę, przewidzianą w systemie prawnym danego Państwa, oraz rozwinie możliwości ochrony praw na drodze sądowej;

c) zapewni realizowanie przez właściwe władze środków ochrony prawnej, gdy zostały one przyznane.