HR Excellence in Research

Strategia równościowa i logo HR Excellence in Research

 Uniwersytet Warszawski otrzymał logo „HR Excellence in Research„ nadawane przez Komisję Europejską. Wyróżnienie to przyznawane jest instytucjom, które zobowiązały się do spełnienia wysokich standardów i zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


Celem obu europejskich dokumentów jest stworzenie atrakcyjnego i otwartego rynku pracy dla naukowców. Wśród zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca znajdują się m.in. równowaga płci i zasada niedyskryminacji. W ramach dostosowywania procedur obowiązujących na UW do zasad określonych w Karcie, przygotowana została Strategia (Strategia rozwoju zasobów ludzkich w Uniwersytecie Warszawskim uwzględniająca zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz Analiza wewnętrzna i plan działania na lata 2015-2019)
, która zakłada realizację określonych działań m.in. w obszarze równego traktowania.


Za realizację działań antydyskryminacyjnych i równościowych wymienionych w Strategii odpowiada główny specjalista ds. równouprawnienia na UW. Do zadań równościowych określonych w Strategii mających na celu zwiększenie wiedzy i świadomości w dziedzinie antydyskryminacji należą m.in.:

1. przeprowadzenie ogólnouniwersyteckich badań identyfikujących ewentualne bariery i nierówności stojące na drodze realizacji zasady równości szans;
2. przygotowanie, we współpracy z władzami UW i wydziałów Uniwersytetu, równościowych planów działań (gedner equality plans) dostosowanych do indywidualnych potrzeb konkretnych jednostek UW;
3. stworzenie równościowej strony internetowej UW (www.rownowazni.uw.edu.pl) zawierającej kompleksowe i praktyczne informacje m.in. w zakresie: przepisów prawnych i procedur zgłaszania przypadków dyskryminacji, instytucji odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia i pomocy, projektów oraz badań równościowych i antydyskryminacyjnych realizowanych na UW, jak również bieżących wydarzeń poświęconych równości i antydyskryminacji;
4. opracowanie równościowego kursu e-learningowego dla pracowników i studentów UW poświęconego problematyce antydyskryminacji, którego celem jest podniesie standardów na Uniwersytecie w zakresie zapewnienia zasady równego traktowania wśród całej społeczności akademickiej;
5. wydanie Poradnika antydyskryminacyjnego dla osób studiujących i zatrudnionych na UW zawierającego praktyczne informacje m.in. w zakresie postępowania w przypadku dyskryminacji i nierównego traktowania na Uniwersytecie. Pobierz PDF;
6. organizację debat i wydarzeń poświęconych problematyce równości i antydyskryminacji.


Więcej o Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz logo HR Excellence in Research

 

„Czerwiec z HR Excellence in Research na UW” – kampania informacyjna