GEP Sprawozdanie roczne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym sprawozdaniem rocznym podsumowującym realizację „Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Warszawskiego. Planu działań równościowych na lata 2020-2023”.

GEP Ewaluacja 2020/2021

Działania przewidziane w Planie Równości Płci mają na celu wzmocnienie zasady niedyskryminacji i równego traktowania, które to wartości są respektowane na Uniwersytecie Warszawskim. Nadrzędnym celem Planu jest sprawienie, aby Uniwersytet był miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla całej społeczności akademickiej.

W wyniku wybuchu pandemii COVID-19 wdrażanie Planu rozpoczęło się z opóźnieniem – według pierwotnych założeń, wdrażanie Planu zostało zaplanowane na styczeń 2020 r., tymczasem Plan został przyjęty w sierpniu 2020 r., dlatego realizacja działań była możliwa dopiero od września 2020 r. Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele działań musiało zostać przeformułowanych, część działań zmieniło formę ze stacjonarnej na realizowaną za pośrednictwem Internetu, a realizacja niektórych działań musiała zostać zawieszona. Tym niemniej pomimo tych trudności, znakomita większość zaplanowanych działań jest przeprowadzana i wierzymy, że uda się je w pełni wdrożyć w życie.

Aby Plan Równości Płci został w pełni zrealizowany, konieczne jest zaangażowanie całej społeczności akademickiej, dlatego zachęcamy Państwa do włączenia się w prace nad poszczególnymi działaniami, jak również śledzenie postępów i efektów naszej pracy na równościowej stronie rownowazni.uw.edu.pl.