Dyskryminacja pośrednia – występuje wtedy, gdy pozornie neutralne postanowienie, kryterium lub warunek powoduje, iż dana osoba traktowana jest w danej sytuacji w niekorzystny, gorszy sposób. Sytuacja taka w odróżnieniu od dyskryminacji bezpośredniej polega na tym, iż osoby pozostające w różnych sytuacjach traktuje się z pozoru tak samo, lecz skutek takiego traktowania powoduje niekorzystne dysproporcje bądź kształtuje niekorzystną sytuację dla osoby posiadającej określoną cechę.

Przykładem dyskryminacji pośredniej jest przyjmowanie do pracy osób powyżej pewnego wzrostu, co może stanowić przeszkodę w zatrudnieniu osób należących do ras charakteryzujących się niskim wzrostem.

Przykładem dyskryminacji pośredniej na uczelni może być sytuacja, kiedy student, który jest osobą z niepełnosprawnością ruchową, zwróci się do władz wydziału z prośbą o dostosowanie czasu egzaminów pisemnych do jego możliwości ruchowych przez przyznanie mu dodatkowych 60 minut na napisanie każdego egzaminu. Z dyskryminacja pośrednią będziemy mieć do czynienia, gdy władze uczelni udzielą odpowiedzi negatywnej, w uzasadnieniu powołując się na ogólne zapisy dotyczące zasad egzaminowania, informując, że jeżeli dany student chce kontynuować studia, musi się dostosować do wymagań stawianych wszystkim studentom na tym kierunku.