Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostę™pności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się™ zapewnić‡ dostę™pność‡ swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnoś›ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oś›wiadczenie w sprawie dostępnoś›ci ma zastosowanie do strony internetowej www.rownowazni.uw.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-06-30 .
Status zgodności z ustawą o dostę™pnoś›ci cyfrowej

Strona internetowa jest czꙶ›ciowo zgodna z ustawą… z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostę™pnoś›ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
Link do przeskoczenia do treści strony posiada komunikat w języku angielskim.
Linki
Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
Nagłówki
Strony serwisu mogą posiadać wielokrotne nagłówki H1.
W serwisie występują problemy z właściwą definicją struktury nagłówków.
Alternatywne opisy dla grafiki
Serwis posiada ilustracje bez napisów alternatywnych lub są one niewystarczające.
Pozostałe elementy sterujące strony
Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
Wyszukiwanie w serwisie
Serwis posiada mechanizm wyszukiwania, ale część komunikatów jest w języku angielskim.
Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
Serwis nie posiada mapy stron.
Kontrasty i kolorystyka strony
Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
Widoczność fokusa klawiatury
Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
Walidacja HTML/CSS
W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

SkrĂłty klawiaturowe

Na stronie www.rownowazni.uw.edu.pl nie zastosowano Ĺźadnych specjalnych skrĂłtĂłw klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Zuzanna Kaszuba. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: zuzanna.kaszuba@adm.uw.edu.pl, telefon 22 5527185. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: BUW – Dobra 56/66, Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Iwona Niezbecka-Zawada

Telefon: (22) 55 25 918

Email: bnp@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Do budynku BUW są dwa wejścia, pierwsze od ul. Lipowej, drugie po przeciwnej stronie od „rondka, ogrodu”. Od ulicy Lipowej w stronę budynku jest pochyłość terenu. Drzwi podwĂłjne, dwuskrzydłowe, pomiędzy wiatrołap, otwierane ręcznie. Szerokość jednego skrzydła wynosi 90 cm, po otwarciu obydwu skrzydeł szerokość wynosi 150 cm. Pomoc moĹźna uzyskać u Ochrony Budynku, lub u pracownikĂłw BUW, telefonicznie. W wejściach do budynku BUW nie ma stopni i progĂłw. Pomoc moĹźna uzyskać telefonicznie pod numerami ochrony budynku czynne całą dobę nr (22) 55 25 100, (22) 55 25 153, Informatorium BUW czynne w godzinach pracy BUW nr tel. (22) 55 25 178/9.
Korytarze i przejścia

W budynku BUW korytarze są płaskie, bez stopni i progów. Drzwi do pomieszczeń mają szerokość 90 cm, klamki zamontowane na wysokości do 110 cm. Drzwi wind mają szerokość 90 cm, kabina windy ma wymiary 140 cm x 110 cm. Windy w budynku są dostępne bez dodatkowych procedur.
Dodatkowa pomoc

Pełna informacja: na stronach internetowych, Aktualności i BUW. Prosimy śledzić nasze profile na FB i Instagramie. Wypożyczalnia jest czynna: pon.-wt. w godz. 13-20, śr.-pt. w godz. 9-16. Email: informacja.buw@uw.edu.pl. Czat: Zapytaj Bibliotekarza (w godz. 8-18). Tel.: 22 55 25 178 / 179 (pon.-pt., w godz. 9-16)
Łazienki, toalety, szatnie

Szatnie zlokalizowane na parterze budynku BUW po prawej i lewej stronie wejścia do BUW. W szatniach znajdują się łazienki dla osĂłb z niepełnosprawnościami, po prawej stronie damska, po lewej stronie męska. Łazienki dla osĂłb z niepełnosprawnościami zlokalizowane są: – klatka schodowa nr 4 na poziomie +1, +2 w „wolnym dostępie”. – klatka schodowa nr 9 „rogal” na poziomie -2, -1, parter, +1, +2, +3. Brak ograniczeń w dostępności dla osĂłb z niepełnosprawnościami do szatni czy łazienek.
Dodatkowe dostosowania

W budynku BUW brak podpisĂłw brajlowskich sal, sekretariatĂłw i portierni. Pętla indukcyjna dla osĂłb niedosłyszących znajduje się w sali widowiskowej na poziomie -2. Brajlowskie opisy sal znajdują się w salach na poziomie -1 „Sport w BUW”. W windach brak informacji głosowych, oraz opisĂłw brajlowskich przyciskĂłw.
Dojazd i miejsca parkingowe

Przystanki komunikacji miejskiej MZA zlokalizowane są na ulicy Dobrej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku BUW. Przejścia dla pieszych przez ulicę z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Dojazd autobusami MZA o numerach 105, 118, 127.
Prawo wstępu z psem asystującym

Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym.
Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.
Dodatkowe informacje o budynku

Na poziomie +1 „hol katalogowy” znajdują się przeszkody architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom niewidzącym (wystające poręcze schodĂłw kręconych).