Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW

 

Organizacja, której statutowym celem jest propagowanie polubownego rozwiązywania konfliktów, do której może zgłosić się każda osoba, doświadczająca dyskryminacji, przemocy lub nierównego traktowania.

Jednym z celów realizowanych i upowszechnianych przez Centrum jest wzmacnianie poczucia poszanowania praw człowieka, tolerancji i akceptacji oraz propagowanie nowoczesnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

W przypadku zgłoszenia się do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (telefonicznie bądź mailowo), po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą i wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę, następuje wyznaczenie osoby mediatora oraz miejsca i czasu postępowania. Na wniosek osoby zgłaszającej się z problemem, w uzasadnionych przypadkach, mediacja może być prowadzona również na odległość, bez konieczności bezpośredniej konfrontacji obu stron.

 

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów
Collegium Iuridicum II, pokój 3.5.
ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa
tel. (22) 552 59 23
Godziny dyżurów:
Poniedziałek, wtorek, środa (9.00-13.00)
mediacje@uw.edu.pl