Molestowanie seksualne – to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności takiej osoby, w szczególności stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery – na zachowanie to mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Molestowanie seksualne może przybierać różnego rodzaju formy zachowania, takie jak chociażby: niestosowne żarty o konotacji seksualnej, insynuacje, dotykanie, nieprzyzwoite komentarze, stworzenie szantażu emocjonalnego itp.

Podobnie jak w przypadku molestowania warunkiem koniecznym zaistnienia molestowania seksualnego jest brak zgody osoby molestowanej na określone zachowania i jej sprzeciw wobec molestującego.

Molestowanie seksualne może także stanowić przestępstwo na gruncie przepisów Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (art. 197 § 1 KK, art. 198 KK, art. 199 KK)

Przykładem molestowania seksualnego może być sytuacja następująca sytuacja. Studentka I roku bardzo ceni dorobek profesora X, dlatego bardzo cieszy się, że zostaje przyjęta na jego zajęcia. W krótkim czasie okazuje się, że profesor zaczyna ją wyróżniać, często pytając o zdanie w trakcie zajęć, czy też prosząc o pomoc w zbieraniu materiałów do badań. Po jakimś czasie dostaje od profesora e-mail o treści pornograficznej.